Menü

Risk Analizleri

Acil OSGB Hizmetlerinden Risk Analizleri

Risk analizi nedir?
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

   •İş hayatındaki riskler nelerdir?

 1. a)İş yerlerinde yapılan işlerden,
 2. b)Yürütülen operasyon ve çeşitli proseslerden,
 3. c)Kullanılan maddelerden,
 4. d)Her türlü makine ve donanımlardan,
 5. e)İş yeri veya çevresinde bulunan kişilerden,
 6. f)İş yerinde oluşturulan organizasyonlardan,
 7. g)Çevre koşullarından,
 8. h)Çeşitli unsurların birbirleri ile etkileşmesinden kaynaklanır.
 
•Risk analizini kimler yapabilir?
Risk analizi yönetmeliğine göre, İşveren; çalışma ortamının ve alışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Fakat risk analizi sonunda fark edilmeyen tehlikelerin belirlenmemesi halinde doğacak yasal haklar yüzünden alanında uzmanlaşmış, bakanlıkça belgelendirilen iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına yaptırmaları işverenin yararınadır. Acil OSGB olarak Risk Analizlerini alanında uzmanlaşan kadrosuyla yapmaktayız.
•Risk analizi çalışmalarının işverenler açısından faydaları nedir?
 1. a)Tehlike ve riskleri önceden görebilme,
 2. b)Uluslararası saygınlık ve geçerlilik,
 3. c)Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma,
 4. d)İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların maddi ve manevi olarak azaltılması,
 5. e)Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,
 6. f)Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini.
 7. g)Olarak sıralayabiliriz.
 8. h)Yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği işverenler ;
 9. i)İş yerlerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunda kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapmak,
 10. j)Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar vermek,
 11. k)İş ekipmanlarını güvenli olarak temin etmekle, gerekli bakımlarını yaptırmakla, belirli periyotlarla kontrol ve deneylerini yaptırmakla, operatör ve bakımcıları eğitmekle,
 12. l)İşçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi, gerekli her türlü önlemlerin alınması, acil durum organizasyonlarının yapılması, araç ve gereçlerin sağlanması ile yükümlüdür.
Acil OSGB, uzmanları olarak firmamız, yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği işyerlerinde yapılması gerekli tüm çalışmaları Çalışma Bakanlığı sertifikalı uzman kadrosuyla yerine getirmektedir. İş yerinin tamamını kapsayacak şekilde risk değerlendirme eğitimi vermekte, organizasyon sağlamakta ve işyerine uygun teknikler seçilerek uygulama yapılmaktadır. Yapılan risk değerlendirmesi sonucu olarak gerekli dokümantasyon hazırlanmaktadır.
 • •Neden risk analizi yaptırmalıyım?
İşverenler, işyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için risk analizi yaptırmalıdır. Bu çalışmalar işveren ve İSG profesyonellerinin yanı sıra çalışanların da katılımıyla sağlanmalıdır. Risk analizlerinin güncel tutulması, işyerinde sürekli iyileştirmenin sağlanmasını amaçlar.
 • •Risk analizini nasıl güncel tutarız?
Yapılmış risk değerlendirmesinin güncellenmesi tehlike sınıfına göre; çok tehlikeli iş yerlerinde en geç 2 yılda bir, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri 4 yılda bir ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri en geç 6 yılda bir risk analizi yaptırmak zorundadır. Bununla birlikte;
 1. a)İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
 2. b)İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
 3. c)Üretim yönteminde değişiklikler olması.
 4. d)İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
 5. e)Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
 6. f)Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
 7. g)İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması,
 8. Halinde daha önce yapılan risk analizi geçersiz sayılır ve yenilenmesi gerekir.
 9. •Risk analizi yapılırken nelere dikkat edilmeli?
 10. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak ya da yaptırmakla yükümlüdür. Risk analizi yapılırken;
 11. a)Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu,
 12. b)Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi,
 13. c)İş yeri tertip ve düzeni,
 14. d)Özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu,
 15. e)Risk analizi sonucunda işveren üretim faaliyetleri devam ederken çalışma ortamında alınması gereken önlemleri ve bu önemlerin yetersiz kaldığı noktalarda risk ile uygun özelliklere sahip kişisel koruyucu donanımların seçilmesi ve kullanımı,
 16. f)Risk analizi sonucu tespit edilen tehlikelere karşı alınacak önlemlerin korunma düzeyini yükseltmek ve işyeri idari yapılanasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmasını sağlamalı,
 17. g)İşveren, çalışma ortamı ve çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamalıdır.
 • •Risk analizini kimler yaptırmalıdır?
Risk analizlerini yaptırmakla yükümlü olan işyerleri; Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (01 Temmuz 2014), 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra (01 Temmuz 2013), Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra (01 Ocak 2013)’dır.
Kısaca;
En az 1 (bir) personel çalıştıran işletmeler yaptırmakla yükümlüdür. Personel çalıştırmayıp işverenin kendisinin çalıştırdığı işletmeler yükümlülük dışındadır.
50 personelden az işçi çalıştıran işletmeler için 2013 sonuna doğru bir erteleme söz konusu olacaktır. Bu erteleme risk analizlerinin yapılmasını değil, yapılan risk analizlerinin kontrol altına alınması faaliyetlerinin ertelemesi şeklinde olacaktır.
Risk Analizleri her halukarda 01.01.2013 tarihi itibarı ile yaptırılmış olmalıdır. İşletmeler bu konuya dikkat etmelidir.
 • •Risklerden korunma ilkeleri nedir?
İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:
 1. a)Risklerden kaçınmak.
 2. b)Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.
 3. c)Risklerle kaynağında mücadele etmek.
 4. d)İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.
 5. e)Teknik gelişmelere uyum sağlamak.
 6. f)Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.
 7. g)Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler
 8. h)ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı
 9. i)ve genel bir önleme politikası geliştirmek.
 10. j)Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.
 11. k)Çalışanlara uygun talimatlar vermek.
 12. •Risk sınıfım neye göre belirleniyor?
Öncelikle hangi tehlike kodunda bulunduğunuz tespit ediliyor. En kolay yöntemi muhasebeciden SGK Nace kodunu öğrenmek. Bu Nace koduyla İSG Genel Müdürlüğü Risk Sınıfları Tebliğ Sınıfları Listesinden tehlikeli, çok tehlikeli ya da az tehlikeli olduğunuzu bulmak.
Risk sınıfının belirlenmesi, İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.
 • •Risk analizi ve devlet katkıda bulunuyor mu?
Kamu hariç 10’dan az çalışanı olan çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirilmesinde, Bakanlık maddi destekte bulunacaktır.10’dan az çalışanı bulunan, az tehlikeli sınıftaki işyerlerinin bu destekten yararlanmasına ise Bakanlar Kurulu karar verecektir. Bu desteğin uygulanmasında Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınacaktır.
Sigortasız personel çalıştırdığı tespit edilen işyerlerinden, yapılan destek yasal faizi ile birlikte geri alınacak ve bu destekten bu işyerleri 3 yıl süre ile men edilecektir.
 • •Risk analizi yaptırmazsam ne olur?
Yayımlanan 6331 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler ile işverenlere İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin alınması konusunda önemli sorumluluklar yüklemekte ve aksi durumunda yükümlülüğünü yerine getirmeyen işyerlerinin her bir işlem için 1.000 TL ile 80.000 TL arasında para cezası yaptırımı öngörmektedir. Yaptırılmayan risk analizleri için ve zorunluluk halinin başlamasından itibaren yaptırmadığı her ay için ceza kesilmeye devam edilecektir.
 • •Risk analizi ve idari yaptırımlar nelerdir?
6331 sayılı İSG Kanununda işyerlerindeki çalışma hayatının teftişinde, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi için iş müfettişleri görev alacaktır. Kanuna aykırılığın tespiti durumunda, idari para cezaları daha caydırıcı halde uygulanacaktır. İşveren, iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmediğinde her bir kişi için 5.000 lira ceza ödeyecektir. Aykırılığın devam ettiği her ay için de aynı miktar uygulanacaktır. Risk değerlendirmesi yapmayan işverene 3.000 lira, aykırılığın devam ettiği her ay için 4.500 lira idari para cezası uygulanacaktır. İşverenin iş kazası veya meslek hastalığını SGK’ya bildirmemesinin cezası da 2.000 lira olacaktır. Büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene 50.000 lira idari para cezası verilecektir.
 • •6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işverenin ne gibi sorumlulukları var?
 1. a)İş Sağlığı ve Güvenliği koşullarını iyileştirme ve bunun sürekliliğini sağlama,
 2. b)Çalışanın sağlık ve güvenlik önünden işe uygunluğunu dikkate alma,
 3. c)Risk değerlendirme raporlarını göz önünde bulundurarak genel bir önleme politikası geliştirme, mesleki risklerin önlenmesi için, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbiri alma,
 4. d)Çalışma ortamında gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yaptırma,
 5. e)İzleme, denetleme ve uygunsuzlukları giderme,
 6. f)Çalışanların hayati tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alma,
 7. g)Aynı çalışma alanının birden fazla işveren paylaşması durumunda koordinasyon sağlama.
 8. •6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işçinin ne gibi sorumlulukları var?
 9. a)Sayı sınırı olmaksızın iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanma,
 10. b)İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile ilgili görüş verme ve aktif katılım sağlayabilme,
 11. c)Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalması durumunda, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma,
 12. d)İş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim alıp bilgilenme,
 13. e)İş sağlığı ve güvenliği konularında temsil edilme,
 14. f)Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmeme,
 15. g)Kendilerine verilen üretim ve korumayla ilgili tüm araç ve donanımları doğru kullanma.
 • •İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
 • •İşyerlerinde, acil durum sorumlulukları nelerdir?
İlkyardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden planlama ve hazırlık yapılması işyerlerinin yükümlülükleri arasındadır. Bu yükümlülükle birlikte, hayati ve özel tehlike bulunan yerlere yeterli bilgi ve talimatı olmayan çalışanların girmemesi için de gerekli tedbirlerin alınması sağlanmış ve oluşabilecek kayıpların önüne geçilmiştir.
 • •6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre İSG eğitimleri nelerdir?
İşveren, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmelidir. Çalışanlar iş ve işyeri değişikliği, uzun süre işten uzak kalma ve kullanılan donanımın değişikliğinden sonra, yeni çalışma koşullarına yönelik olarak eğitim alacaktır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacak elemanlar, yapılan işle ilgili eğitime sahip olduğunu belgelemelidir.
Tüm işverenler, ilk yardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden acil durumu planı hazırlamalı ve bu konularla ilgili eğitimleri vermeli, tatbikatları yaptırmalıdır.
İşverence sağlanacak bu eğitimler Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak yapılacaktır.
 • •6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre alınması gereken sağlık önlemleri nelerdir?
Çalışanların ilk işe alımlarda, sağlık taramasından geçmeleri mecburidir. Yapılan işin ağır ve tehlikeli olmasına göre yılda en az bir ya da iki defa periyodik kontroller yapılmalıdır. Genç işçi gibi özel politika gerektiren çalışanların olduğu durumlarda sağlık kontrolleri Ağır ve Tehlikeli iş yönetmeliğine uygun periyotlarda gerçekleştirilmedir. Ayrıca bu özel grupta yer alan personelin vardiya ve çalışma postası düzenlemeleri yine aynı yönetmeliğe uygun olarak yapılmalıdır.
 • •6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş kazası ve meslek hastalığı vakalarında ne yapmamız gerekir?
İSG kanunu 14. Maddesine göre işveren meslek hastalığı ya da iş kazasıyla karşılaştığı durumlarda
 1. a)Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.
 2. b)İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler.
 3. c)İşveren, işyeri ve işyerinden sayılan mekânlarda bir iş kazası meydana geldiği andan itibaren ilk üç iş günü içinde bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.
 4. d)Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde bildirmelidir.
 5. e)İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. Meslek hastalığı tanısı konan vakalar en geç on iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.
Acil OSGB, uzmanları olarak firmamız, yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği işyerlerinde yapılması gerekli tüm çalışmaları Çalışma Bakanlığı sertifikalı uzman kadrosuyla yerine getirmektedir. İş yerinin tamamını kapsayacak şekilde risk değerlendirme eğitimi vermekte, organizasyon sağlamakta ve işyerine uygun teknikler seçilerek uygulama yapılmaktadır. Yapılan risk değerlendirmesi sonucu olarak gerekli dokümantasyon hazırlanmaktadır.